مقدمه كنترلرهای ترافیك هوایی نقش مهمی در جداسازی هواپیماها در حریم هوایی و سطح فرودگاه دارند و مقدار قابل توجهی از مكالمات بین كنترلرها و خلبانان از طریق كانال‌های رادیویی است. لذا رونویسی خودكار این مكالمات نه تنها باعث بهبود امنیت سیستم بلكه باعث پیشرفت عملكردهای عملیاتی و نظارت بر انطباق اطلاعات می‌شود. با این […]