مقدمه جداسازی منابع صوتی (مانند زمانی كه چند شخص همزمان صحبت می كنند) یكی از مباحثی است كه پژوهش های زیادی در زمینه آن انجام شده است. روش های متعددی برای این كار وجود دارد. یكی از بهترین روش هایی كه تاكنون ارائه شده است، استفاده از شبكه عصبی عمیق است. LSTM یك نوع شبكه […]