گزارش تصویری از حضور شرکت عصر گویش پرداز در نمایشگاه کتاب استان کرمان سال 1389