مصاحبه دیدنی با دکتر هادی ویسی در برنامه “با نخبگان” شبکه سوم سیما