گزارش تصویری از حضور شرکت عصر گویش پرداز در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی المللی تهران 1397