مدل AV-HuBERT، یک گام جلوتر برای درک محتوای صوتی با استفاده از داده های بصری   مقدمه صوت، یکی از مهم‌ترین حالات انرژی در جهان اطراف ما و همچنین عاملی مهم در برقراری ارتباط میان ما، انسان‌ها، و همچنین سایر موجودات می‌باشد. با این حال، با وجود پیشرفت‌های فعلی، کامپیوتر‌های امروزی توانایی درک کامل محتوای […]