چگونگی اعمال pre-trained Wav2Vec2.0 تشخيص خودكار گفتار در يك استاندارد ارتباطات كنترل ترافيك هوايی

مقدمه تشخیص خودكار گفتار (ASR) می تواند گفتار را به متون قابل خواندن توسط كامپیوتر ترجمه كند. در كنترل ترافیك هوایی(ATC) راه...

ادامه خواندن