مشتریان شرکت عصر گویش پرداز

برخی مشتریان شرکت عصر گویش پرداز ( از جمله بانک‌ها، ادارات دولتی، موسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان‌ها) بصورت دسته‌بندی شده به شرح ذیل می‌باشند:

موسسات آموزشی

ادارات دولتی

بانک‌ها

سازمان‌ها

موسسات فرهنگی