1. شرکت عصر گویش پرداز، روش PC-PMCبرای مقاوم‌سازی سیستم‌های بازشناسی گفتار به نویز (با کاربرد در موتور بازشناسی گفتار پیوسته مستقل از گوینده با دادگان بزرگ زبان فارسی نویسا)، شماره اختراع 41555، تیرماه 1386.
 2. شرکت عصر گویش پرداز، ارائه روشی جدید برای تشخیص خارج از واژگان با کاربرد در موتور بازشناسی، شماره اختراع 41553، تیرماه 1386.
 3. شرکت عصر گویش پرداز، ارائه مدل گرامری همه منظوره برای زبان فارسی بر پایه مدل GPSG، شماره اختراع 41554، تیرماه 1386.

 1. ویسی هادی،“بهسازی گفتار مبتنی بر روشهای آماری”، پایان نامه دكتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1390.
 2. صفایانی مهران، ” بکارگیری آرایه میکروفن به منظور بهبود دقت سیستم­های بازشناسی گفتار”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1385. 
 3. ویسی پور سامان، ” ایجاد توانایی تشخیص کلمات خارج از واژگان به منظور بهبود عملکرد یک سیستم بازشناسی گفتار فارسی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1385.
 4. ویسی هادی، “روش‌های مبتنی بر مدل برای سیستم‌های بازشناسی‌ گفتار مقاوم  به‌ نویز“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1384.
 5. ممتازی سعیده،فاضل مریم، “پارس مقاوم در سیستم‌های بازشناسی گفتار پیوسته”، پایان نامه کارشناسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1384.
 6. فاضل امین، ” بازشناسی اعداد پیوسته از طریق خط تلفن”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1383.
 7. حسین زاده خسرو، ” بهبود دقت بازشناسی گفتار پیوسته در محیطهای نویزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1383.
 8. بحرانی محمد، “به کارگیری ساختارهای وابسته به بافت در بازشناسی گفتار پیوسته مبتنی بر مدل مخفی مارکوف”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1382.
 9.  باباعلی باقر، “بررسی روش‌های هرس‌کردن برای بهبود عملکرد یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته مبتنی بر مدل مخفی مارکوف و به‌کارگیری آن‌ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1382. 
 10. موثق حامد، “طراحی و پیاده سازی روش جستجوی بهینه برای بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با مدل مخفی مارکوف”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1381.

 1. Veisi, H. and Sameti, H., “An HMM-based Voice Activity Detector with High Speech Detection Rate for Speech Enhancement”, IET Signal Processing, Vol. 6, No. 1, pp. 54 – 63, 2012
 2. Hossein Sameti, Hadi Veisi, Mohammad Bahrani, Bagher BabaAli, Khosro Hosseinzadeh, “A Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System for Persian Language”, EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing, Vol. 6, 2011. 
 3. Veisi, H. and Sameti, H., “The Integration of Principal Component Analysis and Cepstral Mean Subtraction in Parallel Model Combination for Robust Speech Recognition”, Elsevier Digital Signal Processing Journal, Vol 21, No. 1, pp. 36-53, 2011.
 4. Bahrani, M., Sameti, H., “A Computational Grammar for Persian Based on GPSG”, Language Resources and Evaluation Journal, 2011.
 5. Sameti, H., Veisi, H., Bahrani, M., Babaali, B. & Hosseinzadeh, K., “A Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System for Persian Language”, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2011.
 6. Bahrani, M., Sameti, H., “Building Statistical Language Models for Persian Continuous Speech Recognition Systems Using Peykare Corpus”, International Journal of Computer Processing of Oriental Languages, 2011.
 7. Sheikhshab, G., Sameti, H., Bahrani, M., “Extracting precise n-gram probabilities from Persian SCFGs”, International Conference on Computer, Communication and Information Technology, 2011.
 8. Bijankhan, M., Seikhzadeghan, J., Bahrani, M., Ghayoomi, M., “Lessons from Creation of a Persian Written Corpus: Peykare”, Language Resources and Evaluation Journal, 2011.
 9. Bokaei, M.H., Sameti, H., Bahrani, M., “Segmental HMM-based Part-of-speech tagger“, International Conference on Audio, Language and Image Processing, 2010.
 10. Bahrani, M., Sameti, H., “A New Bigram-PLSA Language Model for Speech Recognition”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010.
 11. BabaAli, B., Sameti, H., Falk, T. H., A model distance maximizing framework for speech recognizer-based speech enhancement, AEU-International Journal of Electronics and Communications, 2010, DOI doi:10.1016/j.aeue.2010.02.002
 12. BabaAli, B., Sameti, H., Safayani, M., Likelihood-maximizing-based multiband spectral subtraction for robust speech recognition, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, DOI:10.1155/2009/878105, 2009.
 13. Veisi H., Jamzad M., “A Complexity-based approach in image compression using neural networks”, International Journal of Signal Processing, Vol. 5, No. 2, pp. 82-92, 2009.
 14. Veisi, H. and Sameti, H., The Combination of CMS with PMC for Improving the Robustness of Speech Recognition Systems. In Communications in Computer and Information Science, Advances in Computer Science and Engineering, 13th International CSI Computer Conference, CSICC 2008 Kish Island, Iran, Vol. 6, pp. 825-829, Springer Berlin Heidelberg, 2008.
 15. Sameti, H., Veisi, H., Bahrani, M., Babaali, B. & Hosseinzadeh, K., Nevisa, a Persian Continuous Speech Recognition System. In Communications in Computer and Information Science, Advances in Computer Science and Engineering, 13th International CSI Computer Conference, CSICC 2008 Kish Island, Iran, Vol. 6, pp. 485-492, Springer Berlin Heidelberg, 2008.
 16. Veisi H., Sameti H., Improving the Performance of Speech Recognition Systems Using Fault-Tolerant Techniques, In 9th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP’08), Beijing, China, Oct. 2008.
 17.  Khorram S., Sameti H., Veisi H., LP Based Over-Sampled Subband Adaptive Noise Canceller for Speech Enhancement in Diffuse Noise Fields,  In 9th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP’08), Beijing, China, Oct. 2008.
 18. Veisi H., Sameti H., An Improved Parallel Model Combination Method for Noisy Speech Recognition, IEEE workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU’09), Merano-Italy, Dec. 2009
 19. Marioorayd S., Sameti H., Veisi H., An Algebraic Gain Estimation Method to Improve the Performance of HMM-Based Speech Enhancement Systems, 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE’09), Isfahan, Iran, May 2010.
 20. Bokaei M.H., Sameti H., EghbalZadeh H., BabaAli B., Hosseinzadeh KH., Bahrani M., Veisi H., Sanian A., “Niusha, the First Persian Speech-Enabled IVR Platform”, 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran-Iran, Dec 2010.
 21. Veisi H., Sameti H., A Parallel Cepstral and Spectral HMM Modeling for Speech Enhancement, 17th International Conference on Digital Signal Processing, Greece, July. 6-8, 2011.
 22. BabaAli, B., Sameti, H., Safayani, M., Spectral Subtraction in Likelihood-Maximizing Framework for Robust Speech Recognition, InterSpeech Conference, pp. 980-983, Brisbane, Australia, 2008
 23. BabaAli, B., Sameti, H., Spectral subtraction in Model Distance Maximizing framework for robust speech recognition, 9th International Conference on Signal Processing, pp. 627-630, Beijing, China, 2008
 24. BabaAli, B., Sameti, H., Speech Recognizer-Based Non-Uniform Spectral Compression for Robust MFCC Feature Extraction, The 4th International Symposium on Telecommunications, Tehran, Iran, 2008
 25. H. Veisi, H. Sameti, Noise and Speaker Robustness in a Continuous Persian Speech Recognition Using Model-based and Robust Features Methods, IEEE International  Symposium on Signal  Processing and its Applications (ISSPA), February 2007, Sharjah, United Arab Emirates (U.A.E.).
 26. Saman Vaisipour, Bagher Babaali, Hossien Sameti, “Using and Evaluating New Confidence Measures in Word-Based Isolated Word Recognizers”, 20th IEEE International Symposium on Signal Processing and Application, Sharjah, UAE, February 2007.
 27. Saman Vaisipour, Bagher Babaali, Hossien Sameti, “Reducing out-of-vocabulary words detection to a pattern classification problem”, 3rd International Conference on Machine Learning and Pattern Recognition, Barcelona, Spain, October 2006.
 28. Saman Vaisipour, Bagher Babaali, Hossien Sameti, “A Rescoring Method for Detecting Out of Vocabulary words in Isolated Word Recognizers”,In A. Reichardt and B. Enyedi, Editors, Proceedings IWSSIP 06, pp. 465-468, HARLEQUIN Press. Proceeding of 13th International Conference on Systems, Signals and Image processing, Budapest, Hungary, September 2006.
 29. H. Veisi, H. Sameti, B. Babaali, Kh. Hosseinzadeh and M. T. Manzuri, Improving the Robustness of Persian Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System for Real Applications, IEEE International Conference on Information & Communication Technologies, from Theory to Applications (ICTTA), April 2006.
 30. Bahrani M., Sameti H., Hafezi N., Movasagh H., Building and Incorporating Language Models for Persian continuous speech Recognition system , The fifth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Genoa, Italy, May 2006.
 31.  Halavati R., Bagheri Shouraki S., Sameti H., Harati Zadeh S., Babaali B.,  A Novel Noise Immune Speech Recognition Approach , 11th IFSA World Congress, Beijing, China, 2005. – BEST STUDENT PAPER  
 32. Movasagh H., Sameti H.,  Two–step synchronous phoneme based search for continuose speech Recognition, First International Conference On Modeling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO’05), Sharjah, UAE, 2005.
 33.  Fazel Dehkordi A., Sameti H., Ghiathi S. K,  A new feature extraction motivated by human , First International Conference On Modeling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO’05), Sharjah, UAE, 2005.
 34.  Hosseinzadeh K., Sameti H., Abutalebi H.R. , Fazel Dehkordi A.,  MLLR method for environmental adaptation in the continuous FARSI speech recognition, The 6th Conference on Intelligent Systems, Kerman, Iran, 2004.
 35.  Babaali B., Sameti H.,  The Sharif Speaker-Independent Large Vocabulary Speech Recognition System , The 2nd Workshop on Information Technology & Its Disciplines (WITID 2004), Feb. 24-26, 2004, Kish Island, Iran.
 36. باباعلی باقر، صامتی حسین، ویسی هادی, بکارگیری نرمالسازی اثر طولمسیرصوتیگویندهها (VTLN) در سیستمبازشناسی گفتار پیوسته فارسی مبتنی بر مدل مخفی مارکوف، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, جزیره کیش-ایران, اسفندماه 1386.
 37. ویسی هادی, ثامتی حسین, حسین زاده خسرو، مقاوم‌سازی سیستم تشخیص گفتار پیوسته فارسی نویسا به نویز محیط و صدای گوینده، دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه، دانشگاه تهران، تهران-ایران، تیرماه 1385.
 38. بحرانی محمد، ثامتی حسین، “استخراج و مدل سازی واحدهای آوایی وابسته به بافت برای بهبود دقت بازشناسی گفتار پیوسته با روش دسته بندی واج ها”، مجله برق و کامپیوتر ایران، شماره 2 سال 1384.
 39. حافظی نازیلا، بحرانی محمد، موثق حامد، ثامتی حسین، “استخراج مدل زبانی آماری از پیکره متنی زبان فارسی برای سیستم های بازشناسی گفتار پیوسته”، هفتمین دوره کنفرانس سیستم‌های هوشمند، تهران-ایران، آذر 1384.
 40.  بحرانی محمد، باباعلی باقر، ثامتی حسین، ” به کارگیری مدل زبانی واجی در بازشناسی گفتار پیوسته”، هفتمین دوره کنفرانس سیستم‌های هوشمند، تهران-ایران، آذر 1384.
 41.   باباعلی باقر، بحرانی محمد، بیگی حمید، ثامتی حسین، ” بازشناسی مستقل از گوینده اعداد گسسته تلفنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان”، هفتمین دوره کنفرانس سیستم‌های هوشمند، تهران-ایران، آذر 1384.
 42.  ویسی هادی, ثامتی حسین, فاضل امین، افزایش دقت بازشناسی اعداد در حضور نویز با استفاده از انواع ویژگی‌های مقاوم، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، زنجان ایران، اردیبهشت 1384.
 43. فاضل امین، ثامتی حسین،بحرانی محمد، طراحی و تهیه دادگان تلفنی اعداد متصل زبان فارسی و استفاده از آن در یك سیستم بازشناسی خودكار گفتار مبتنی بر كلمه، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، زنجان ایران، اردیبهشت 1384.
 44. باباعلی باقر، باقری مجید، حسین‌زاده خسرو، بحرانی محمد، ثامتی حسین، ” ارائه یك دیكدر واج به كلمه مبتنی بر درخت واژگان برای بازشناسی گفتار پیوسته فارسی”، دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران-ایران, زمستان 1383.
 45. ویسی هادی, ثامتی حسین, ابوطالبی حمیدرضا, استفاده ازتحلیل اجزای اصلی در بازشناسی‌گفتارپیوسته زبان فارسی برای مقاوم سازی ویژگی‌ها و كاهش تعداد آنها, دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران-ایران, زمستان 1383.
 46.  فاضل امین، ثامتی حسین، منظوری محمد تقی، ” ارائه ویژگی مقاوم تفاضل میانگین ضرایب کپسترال ریشه‌ای و مقایسه انواع روش‌های مبتنی بر ویژگی برای بازشناسی مقاوم گفتار در حضور نویز خط تلفن”، دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران-ایران, زمستان 1383.
 47. فاضل امین،غیاثی کمال‌الدین، لوکس ک.، حسین زاده خ.، استخراج بازنمائی های مقاوم مبتنی بر مدل فیزیولوژی گوش انسان برای سیستم های بازشناسی خودکار گفتار، ششمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند، کرمان، ایران، 1383
 48. حسین ثامتی ، حامد موثق ، باقر باباعلی ، محمد بحرانی ، خسرو حسین‌زاده ، امین فاضل دهکردی، حمیدرضا ابوطالبی، هادی ویسی، یاسمین مکری، نیلوفر منتظری، محمد نظامی رنجبر، سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با واژگان بزرگ، اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه، دانشگاه تهران، تهران-ایران، خرداد 1383.