گزارش تصویری از حضور شرکت عصر گویش پرداز در جشنواره شیخ بهایی سال 1387